Vítejte

Firma K.T.-Kalttech byla založena v roce 1997 na myšlence využití Peltierova jevu v širokém spektru komerčního termoelektrického chlazení. Hlavní činností je výroba termoelektrických chladících boxů, převážně pro naši mateřskou společnost IPV GmbH.

Left Align Termoelektrické chlazení nejlépe vyhovuje současným globálním trendům na ochranu životního prostředí. Termoelektrické chlazení ke své činnosti nepotřebuje žádné chemikálie, žádné látky obsahující freon, nedochází k žádnému úniku chladícího média, není zapotřebí žádného plnění chladícího agregátu, nevzniká žádný odpad, který by zatěžoval životní prostředí, protože chladícím médiem je zde pouze elektrická energie.

Samotný chladící agregát neobsahuje s výjimkou motorku ventilátorku žádné pohyblivé části, takže je velmi spolehlivý a nenáročný na údržbu, což je neméně v souladu se současnými trendy, aby zákazník obdržel výrobek s maximální užitnou hodnotou za přijatelnou cenu.
Nakolik se nám podařilo tyto trendy promítnout do nabízených výrobků posoudí nejlépe sami zákazníci.

Princip termoelektrického chlazení

Right AlignTermoelektrické chlazení je založeno na využití Peltierova efektu, který je založen na fyzikálním jevu kdy protéká -li stejnosměrný elektrický proud uzavřeným obvodem ze dvou spojených různých kovů, vzniká mezi oběma spoji teplotní rozdíl. Teče-li proud z vnějšího zdroje daným spojem stejným jedním směrem, pak se spoj ochlazuje, při změně toku proudu směrem opačným se spoj ohřívá. Peltierův efekt závisí na druhu kovů a na jejich teplotě.

Peltierův článek se skládá ze dvou polovodičových tělísek a spojovacího můstku, které zprostředkovávají jednak přívod elektrické energie a jednak absorbují a vyzařují teplo. Peltierovy články se obvykle spojují do série ve větší celky, tzv. chladící termobaterie. Peltierovy termobaterie umožňují reverzní režim, otočením polarity napájecího proudu můžeme topit nebo chladit. Výhodou Peltierových termobaterií je soustředění chladícího nebo topného účinku na velmi malou plochu. Zařízení je spolehlivé a teplota se dá regulovat změnou velikosti napájecího proudu. Baterie mají plochý tvar, takže ohřev nebo chlazení dané plochy je rovnoměrné. Další jejich výhodou je jejich rychlost odezvy. Peltierovy články našly uplatnění v různých odvětvích lidské činnosti (lékařství, laboratorní zařízení, klimatizační zařízení) z nichž nejznámější je jejich použití v přenosných chladničkách. Jejich výhodou je jejich spolehlivost, nemají žádné mechanické části, nevydávají žádné rušivé zvuky ani vibrace a pracují v každé poloze. Jejich nevýhodou oproti běžným kompresorovým a absorpčním agregátům je, že nedosahují takových tepelných parametrů.